Kontrolowanie złości w sytuacji konfliktów szkolnych. Fizjologiczne, umysłowe i behawioralne techniki redukowania złości w relacji nauczyciel – uczeń . Jak trenować z uczniami kontrolowanie trudnych emocji?

Adresaci szkolenia:

nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo- wychowawczych, ośrodków socjoterapii, zakładów wychowawczych, świetlic środowiskowych, ośrodków kuratorskich

 

Cele:
1. Opanowanie przez nauczycieli podstawowych technik kontroli złości w (Jak skutecznie utrzymać wysoki poziom samokontroli w klasie? Jak pomóc uczniom panować nad emocjami w trakcie zajęć lekcyjnych? Stosowanie technik umysłowych, fizjologicznych, behawioralnych.
2. Budowanie z uczniami indywidualnych planów radzenia sobie ze złością z uwzględnieniem predyspozycji intelektualnych i temperamentu.
3. Poznanie programu H.M. Kellner ” Pod kontrolą” i programu J. Larsona ” Najpierw pomyśl” umożliwiającego prowadzenie treningu kontroli złości w grupie szkolnej (omówienie poszczególnych sesji – materiały i ćwiczenia).

 

Program:
1. Klasyfikacja technik kontroli złości.
2. Zachowania reaktywne i proaktywne jako dwie formy przejawiania agresji – program J. Larsona.
3. Łańcuch złości – reduktory fizjologiczne, umysłowe i behawioralne
4. program kontroli złości dla uczniów – H. M. Kellner ” Pod kontrola” – omówienie wybranych sesji treningowych.
5. Behawioralno- poznawcze techniki  zapobiegające wybuchom złości u uczniów.
6. Diagnozowanie zachowanie afektywnych uczniów metodą N. Rappaport i J. Minahan.- analiza kodu zachowania ABC.

 

Metody:

wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe – arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych strategii wychowawczych w konkretnych sytuacjach problemowych – przykłady uczestników

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki specjalnej (specjalność – resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych (rodzice, nauczyciele – 13 lat praktyki edukatorskiej), trener treningu kontroli złości ” Pod kontrolą”  wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (25 lat stażu pracy), stosujący metodę N. Rappaport w diagnozowaniu i budowaniu strategii  wychowawczych dla uczniów szczególnie trudnych.