Kreatywne rozwiązywanie problemów dydaktycznych

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

 

Cele:
Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów edukacyjnych, stymulowanie kreatywnej aktywności uczniów w procesie uczenia się. Istota kreatywności w edukacji szkolnej.  Odkrywanie możliwości swojego umysłu i „obudzenie” własnej kreatywności. Poznanie metod i  technik kreatywnego rozwią-zywania problemów. Indywidualna kreatywność podstawą motywacji do uczenia się i doskonalenia własnych możliwości intelektualnych. Samodzielne uczenie się i radzenie sobie z trudnościami i problemami oraz wykorzystywanie indywidualnego doświadczania. Rozpozna-wanie oczekiwań i potrzeb ucznia w zakresie samodzielnego uczenia się i korzystania z technik uczenia się. Projektowanie i organizacja lekcji twórczych.

 

Program:

1.Czym jest kreatywność. Podstawowe pytania dotyczące kreatywności.   
2.Myślenie konwergencyjne a dywergencyjne. Myślenie lateralne a wertykalne.   
3.Cechy sprzyjające kreatywnemu myśleniu – plastyczna osobowość.
4.Wrodzona kreatywność, cechy osoby twórczej, właściwości twórczego myślenia.
5.Podstawy procesów twórczych, kreatywnego rozwiązywania problemów.
6.Związek inteligencji z kreatywnością. Bariery i hamowanie kreatywności.  
7.Rozgrzewki umysłowe. Ćwiczenia i techniki kreatywnego myślenia.      
8.Proces kreatywnego rozwiązywania problemów.  Analiza sytuacji problemowej.  
9.Poznanie metod i technik kreatywnego rozwiązywania problemów.        
10.Problem – rozumienie.  Określenie celów rozwiązania.  Generowanie pomysłów.   
11.Dekalog kreatywnego rozwiązywania problemów w zespole.
Projektowanie zajęć lekcyjnych z kreatywnym rozwiązywaniem problemów.


Metody:

Prezentacja, aktywny wykład, analiza problemu, analiza tekstu przewodniego, burza mózgów, skojarzenia, dyskusja, praca warsztatowa w parach problemowych, komunikaty, wymiana doświadczeń.

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie innowacji i eksperymentów, opracowania metodyczne dla nauczycieli, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, wykładowca SN i KN, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizacja i kierownictwo kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenie badań pedagogicznych, prowadzenie ewaluacji pracy szkól metodą ?Profil Szkoły?…