Kształtowanie strategii edukacyjnej w lokalnej polityce oświatowej. Wykorzystanie wyników osiągnięć uczniów do podnoszenia jakości pracy szkół w zakresie matematyki

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

1. Wspólne wypracowanie idei celowości zachęcania uczniów do uczenia się i wykorzystania myślenia matematycznego w życiu.

2. Zwrócenie uwagi na wieloaspektowość procesu uczenia się młodzieży i indywidualnym stylu poznawania.

3. Poznanie procesu zaniechania w uczeniu się i ?niechęci? do wykorzystywania myślenia matematycznego w poznawaniu i dochodzeniu do rozwiązań problemów naukowych.

4. Rozpoznanie i wyodrębnienie roli podstawy programowej na różnych etapach kształcenia.

5. Uwrażliwienie nauczycieli na rolę oceniania wspierającego proces uczenia się matematyki na każdym etapie kształcenia.

 

Program:

1. Jak zachęcić uczniów do zabawy z matematyką, także na etapie szkoły ponadgimnazjalnej.

2. Matematyka przyjazna uczniowi, myślenie matematyczne przyjazne procesowi uczenia się.

3. Zasady współpracy z uczniami w procesie rozwiązywania problemów matematycznych, utrwalanie ciekawości matematycznej.

4. Czy matematyka może być łatwa? Jak uatrakcyjnić zajęcia, by proces uczenia się matematyki był przyjazny, skuteczny i efektywny w procesie uczenia się każdego ucznia.

5. Podstawa programowa skutecznym  orężem w obronie jakości uczenia się uczniów, rola nauczyciela w projektowaniu jakościowego procesu uczenia się uczniów.

 

Metody:

Wykład, prezentacja, symulacja, rozwiązywanie sytuacji trudnych, analiza przypadków, wskazywanie sposobów poprawiania procedur  i  analiza przyczyn występowania problemów,

wypełnianie testu, interpretacja konkretnych przepisów.

 

Prowadzący:

Trener, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, absolwentka Polonistyki (1968-1973) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert ds. oświaty w gminie i pełnomocnik Burmistrza (od 1998), autorka i współautorka publikacji, ekspert ds. szkoleń, opinii i badań związanych z zarządzaniem oświatą, autorka projektów edukacyjnych, szkoleń w różnym zakresie, m.in. zbierania informacji o jakości pracy szkół ? projektowanie i promowanie rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej; praktyk promujący metody pracy i ocenianie szkolne, wyzwalające motywację do ustawicznego uczenia się.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.