Liceum – warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji do Liceum ROE na rok szkolny 2024/2025
Liceum ROE nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.                                                                                             
  1. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
  2.  O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia przez kandydata, w określonym w harmonogramie terminie, kompletu wymaganych  dokumentów.
  3.  Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
  4. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację rekrutacji uzupełniającej.
Koszty nauki:
  • Czesne – 0 zł!
  • Szkolny Pakiet Organizacyjny* – obowiązkowa opłata 55 zł/m-c (płatne od września do czerwca włącznie) lub jednorazowa wpłata 490 zł.

    W sprawie informacji na temat kosztów nauczania indywidualnego oraz nauczania domowego, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

* Szczegółowa informacja na temat pozycji dofinansowanych w ramach Szkolnego Pakietu Organizacyjnego jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Dokumenty wymagane od kandydatów szkoły:

– podanie o przyjęcie do szkoły*
PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ – rok szkolny 2024/2025PDF

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– zdjęcia (dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42 mm),
– orzeczenie/opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada).

* Podania do  klas: drugiej, trzeciej i czwartej na rok szkolny 2024/2025 oraz do klas: pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej na obecnie trwający rok szkolny 2023/2024 są dostępne w zakładce : HARMONOGRAM REKRUTACJI LICEUM ROE