Metody nauczania zdominowane przez nauczyciela i zorientowane na ucznia

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Dokonanie wyboru najskuteczniejszych sposobów uczenia się  nauczyciela i ucznia.

2.      Porównanie modelów  uczenia się i nauczania, zalety i wady.

3.      Wyróżnienie kryteriów i czynników efektywnego procesu uczenia się.

4.      Kształtowanie umiejętności kierowania  procesem  uczenia się.

5.      Kształtowanie umiejętności zastosowania nabytej wiedzy w praktyce szkolnej.

 

Program: 

1.      Uczenie się a nauczanie ? wskaźniki porównań.

2.      Struktura tradycyjnego modelu uczenia się i cykl doświadczalny Kolbe`go.

3.      Wybrane przykłady  praktyki dydaktycznej: tradycyjnego oraz nowoczesnego uczenia się.

4.      Ten sam problem dydaktyczny  ? różne metody nauczenia i uczenia.

5.      Ewaluacja najskuteczniejszej metody w procesie nauczania  naszych uczniów.

 

Metody:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, burza mózgów, dyskusja panelowa.  

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.