Metody pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze

Adresaci szkolenia:

nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

 

Cele:
1.Zapoznanie uczestników z najczęstszymi przyczynami niewłaściwych zachowań wynikającymi z niezaspokojonych potrzeb.
2.Zapoznanie uczestników z technikami kierowania oraz interwencji w sytuacji, gdy młodzi ludzie naruszają ustalone zasady.

 

Program:
1. Zachowania naruszające dyscyplinę ? definiowanie (zachowania, które wymagają natychmiastowej interwencji nauczyciela/wychowawcy).
2. Źródła niewłaściwych zachowań.
3. Metody i techniki reagowania w sytuacjach naruszających dyscyplinę (komunikacja niewerbalna, reagowanie w sytuacjach konfrontacji, konsekwencje i ich skuteczność).
4. System dyscyplinarny w placówce.

 

Metody:

warsztat

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący:
psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie. Prowadząc szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i wizytatorów ds. ewaluacji. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i coachingu.