Metodyka procesu nauczania (szkoły podstawowe i gimnazja)

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
Podniesienie efektywności kształcenia. Zniwelowanie różnic edukacyjnych wśród dzieci. Zwiększenie atrakcyjności szkoły na rynku edukacyjnym.

 

Program:
1.    Rodzaje metod.
2.    Ich dobór w procesie uczenia.
3.    Nauczyciel i metody pracy z uczniem.
4.    Uczeń w procesie nauczania.
5.    Osiągnięcia ucznia reklamą szkoły.

 

Metody:
Wykład, warsztaty.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim, w którym ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz jako metodyk w Projekcie ?Innowacja- kluczem do społeczeństwa XXI w.?. Od początku pracy naukowej uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których poruszana jest tematyka szkolnictwa, pedeutologii oraz kwestie wychowania. Jest promotorem prac podyplomowych z zakresu prawa oświatowego, działania placówek oświatowych na terenie Górnego Śląska oraz problematyki związanej z pracą współczesnego nauczyciela. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym, a także oceniania kształtującego.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.