Model Rudolfa Dreikursa w wychowaniu. Jak skutecznie karać i nagradzać ucznia, aby motywować go do zmiany w zachowaniu ?

Adresaci szkolenia:

nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo- wychowawczych, ośrodków socjoterapii, zakładów wychowawczych, świetlic środowiskowych, ośrodków kuratorskich

 

Cele:
1. Opanowanie przez nauczycieli podstawowej wiedzy z zakresu modelu wychowawczego R.Drekursa charakteryzującego się dużą skutecznością w procesie wychowania.
2. Opanowanie umiejętności skutecznego stosowania przez nauczycieli systemu kar i nagród w oparciu o model logicznych konsekwencji z zastosowaniem strategii 4 kroków
3. Wyposażenie nauczyciela w umiejętność szybkiej interwencji wychowawczej w oparciu o adekwatne interpretowanie konstruktywnych i destruktywnych zachowań dzieci zmierzających do realizowania ukrytych celów.
4. Zdobycie umiejętności zastosowania kontraktu behawioralnego. Diagnozowanie zapalników klasowych – arkusze obserwacji.

 

Program:
1. Destruktywne i konstruktywne strategie przyciągania uwagi w klasie przez uczniów zakłócających dyscyplinę.
2. Fazy oporu uczniów w klasie (przyciąganie uwagi, walka o władzę, poszukiwanie odwetu, okazywanie bezradności).
3. System narastających logicznych konsekwencji wg modelu R. Draikursa.
4. Strategia 4 kroków  – zastosowanie techniki ” masz wybór” hjako strategi dyscyplinowania uczniów często zakłócających pracę na zajęciach lekcyjnych.
5. Zasady tworzenia i zawierania kontraktu behawioralnego z uczniem – arkusze do diagnozy zapalników klasowych.

 

Metody:
wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe – arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych strategii wychowawczych w konkretnych sytuacjach problemowych – przykłady uczestników

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki specjalnej (specjalność – resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych  (rodzice, nauczyciele – 13 lat praktyki edukatorskiej), trener treningu kontroli złości ” Pod kontrolą”  wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (25 lat stażu pracy), stosujący metodę N. Rappaport w diagnozowaniu i budowaniu strategii  wychowawczych dla uczniów szczególnie trudnych.