Nadzór pedagogiczny dyrektora placówki oświatowej

Adresaci szkolenia: 

Kadra kierownicza placówek oświatowych.

 

Cele: 

1.      Omówienie warunków i zasad sprawowania nadzoru w kontekście wyzwań współczesnej edukacj i najnowszych teorii zarządzania.

2.    Zaplanowanie skutecznego i efektywnego systemu monitorowania i ewaluacji działań pedagogicznych służących jakościowemu rozwojowi placówki.

3.      Projektowanie ewaluacji wewnętrznej.

 

Program: 

1.      Wyzwania współczesnej edukacji ? mini wykład, dyskusja

 • wskaźniki jakości w edukacji,
 • założenia organizacji uczących się, warunki uczenia się nauczycieli i zespołowego rozwiązywania problemów

2.      Koncepcja pracy szkoły? – ćwiczenia

 • wypracowanie  metod i narzędzi zbierania informacji o potrzebach i oczekiwaniach podmiotów życia szkolnego
 • opisanie szkolnych standardów wynikających z oczekiwań edukacyjnych
 • ustalenie wskaźników realizacji standardów

3.      Diagnozowanie wybranych aspektów życia szkolnego i ewaluacja pracy szkoły ? ćwiczenia

 • formułowanie pytań o realizację wizji i misji szkoły
 • rejestr i analiza problemów
 • opisanie sposobów zbierania informacji
 • zaplanowanie szkolnych diagnoz i ewaluacji

4.      Obserwacje

 • po co obserwować? rodzaje obserwacji
 • tworzenie arkuszy obserwacji
 • sposoby omawiania wyników obserwacji ? udzielanie informacji zwrotnej

 

Metody:

Zajęcia warsztatowe.

 

Prowadzący: 

Edukator w zakresie efektywnego zarządzania i uczenia się w organizacji, budowania zespołów, doskonalenia komunikacji i budowania kultury organizacyjnej. Pedagog, nauczyciel dyplomowany, były nauczyciel konsultant w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia dla pracowników nadzoru pedagogicznego  wykorzystując swoje doświadczenia z pracy na stanowisku dyrektora i wizytatora. Specjalizuje się w ewaluacji pracy szkoły, roli zawodowej dyrektora i wizytatora oraz w zakresie rozwoju organizacyjnego szkoły. Posiada własne opracowania i raporty z badań jakości pracy szkoły. Prowadzi szkolenia i współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi w ramach organizowanych przez nie Studiów Podyplomowych z Organizacji i Zarządzania. Jest autorką i współautorką programów szkoleniowych realizowanych na zamówienie i wobec określonych potrzeb adresatów m.in. Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Kultury i Urzędów Pracy. Doskonaliła swoje kwalifikacje w Szkole Trenerów SIEĆ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i w Szkole Trenerów Elżbiety Sołtys. Jest członkiem  Kolegium Tutorów, które wdraża system tutoringu we wrocławskich gimnazjach.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.