Nauczyciel a rodzic ? nauka dobrego kontaktu

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Nabycie umiejętności związanych ze skutecznym porozumiewaniem się na linii nauczyciel-rodzic

2.      Kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez odpowiednią współpracę

 

Program: 

1. Codzienne relacje nauczyciel-rodzic (jak jest, jak być powinno).   

2. Kontakt nauczyciela z rodzicem ucznia w trakcie podejmowania interwencji wychowawczej (procedury).

3. Prawidłowy przebieg zebrań z rodzicami (postawy nauczyciela, postawy rodzica, konfrontacja postaw).

4. Współpraca między nauczycielem a rodzicem.

5. Wpływ nauczyciela na zmianę postaw rodzica.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, mini-wykład.

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi pedagog, doradca zawodowy. Doświadczona w zakresie pracy z dziećmi (szkoła podstawowa), młodzieżą (młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zespół szkół: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące), słuchaczami szkół policealnych i studentami. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadzi warsztaty w zakresie własnego rozwoju, umiejętności wychowawczych, rozwoju konfliktów i pracy z dzieckiem. Współpracuje z Wrocławskim Stowarzyszeniem Wychowawców.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.