Nauczyciel ? wychowawca wobec trudnych zachowań uczniów w klasie

Adresaci szkolenia:

nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek

 

Cele:
1.Zdobycie wiedzy o specyfice etapu rozwoju dziecka potrzebnej do rozwiązywania problemów z trudnym zachowaniem uczniów.
2.Rozwijanie umiejętności wychowawczych potrzebnych  do wdrożenia strategii naprawczych.
3.Modyfikowanie warsztatu pracy wychowawcy klasowego.

 

Program:

1.Samoocena mocnych i słabych stron  nauczyciela w roli wychowawcy szkolnego – obszary do zmiany lub budowania programu naprawczego.
2.Trudności wychowawcze, ich rodzaj, przyczyny, symptomy.
3.Poznanie technik i metod możliwych do zastosowania w sytuacji szkolnej. Dokumentowanie interwencji wychowawczej krok po kroku.
4.Budowanie programu wychowawczego i profilaktycznego w oparciu o konkretną diagnozę sytuacji klasowej i zdarzeń krytycznych.
5.Sposoby dokumentowania zachowań uczniów,  wzmacnianie poczucia wartości uczniów przez wspieranie ich pozytywnego myślenia o sobie.
6.Praktyczne przykłady rozwiązań problemowych sytuacji szkolnych. Scenariusze lekcji wychowawczych i spotkań z rodzicami.


Metody:

prezentacje multimedialne ,mini – wykład, dyskusja ,praca w  grupach, drama, symulacja.

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  certyfikowany edukator MEN. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ? doradca metodyczny, nauczyciel – konsultant.
Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów grantowych, trener i ekspert w projektach edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN, PODN,itp.