Nauczyciel ?wychowawca wobec trudnych zachowań uczniów w klasie

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek.

 

Cele:
1.Zdobycie wiedzy o specyfice etapu rozwoju dziecka potrzebnej do rozwiązywania problemów z trudnym zachowaniem uczniów.
2.Rozwijanie umiejętności wychowawczych potrzebnych  do wdrożenia strategii naprawczych.
3. Modyfikowanie warsztatu pracy wychowawcy klasowego.

Program:
1.Samoocena mocnych i słabych stron  nauczyciela w roli wychowawcy szkolnego- obszary do zmiany lub budowania programu naprawczego.
2.Trudności wychowawcze, ich rodzaj, przyczyny, symptomy.
3.Poznanie technik i metod możliwych do zastosowania w sytuacji szkolnej. Dokumentowanie interwencji wychowawczej krok po kroku.
4.Budowanie programu wychowawczego i profilaktycznego w oparciu o konkretną diagnozę sytuacji klasowej i zdarzeń krytycznych.
5.Sposoby dokumentowania zachowań uczniów,  wzmacnianie poczucia wartości uczniów przez wspieranie ich pozytywnego myślenia o sobie.
6.Praktyczne przykłady rozwiązań problemowych sytuacji szkolnych. Scenariusze lekcji wychowawczych i spotkań z rodzicami.

 

 

Metody:

Metody: prezentacje multimedialne ,mini – wykład, dyskusja ,praca w  grupach, drama, symulacja.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych, grupa max 15 osób, praca w pracowni informatycznej.

Prowadzący: certyfikowany edukator MEN.
Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ? doradca metodyczny  nauczyciel-konsultant .
Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów  grantowych, trener i ekspert w projektach edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN, PODN ,itp.