Niepełnosprawni wśród sprawnych

Największym problemem Niepełnosprawnych nie są bariery architektoniczne, ale strach i lęk przed własną  niepełnosprawnością – wśród ludzi sprawnych.

 O kulturze Państwa nie stanowi wysoki poziom ekonomiczny, ale stosunek ludzi sprawnych do ludzi  niepełnosprawnych, zrozumienie ich potrzeb, empatyczne wczuwanie się w ich sytuacje i zrozumienie  potrzeby samodzielności.

 Edukowanie uczniów od najmłodszych lat  może sprawić, że kiedy człowieka spotka    nieszczęśliwe zdarzenie, w wyniku którego stanie się  niesprawny ? jest nadzieja, że zdrowy człowiek wyciągnie rękę z  pomocą. A także pomoże wrócić Niepełnosprawnemu  do aktywności życiowej, traktując takie wsparcie jako zadanie życiowe do wypełnienia.

 

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1. Przygotowanie uczestników warsztatów do prowadzenia cyklu zajęć (projektów) edukacyjnych, mających na celu kształtowanie postawy uczniów wobec niepełnosprawnych  oraz  powinności moralne w  ich trudnych  sytuacjach życiowych.

2. Świadome wpływanie na rozwój postawy uczniów wobec osób niepełnosprawnych,
przez zrozumienie ich problemów.

3. Przygotowanie do podjęcia próby oceny sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych.

4.  Zapoznanie uczniów z fundamentalnymi prawami człowieka niepełnosprawnego, poszukiwanie możliwości ich  wspierania, pomocy, wolontariatu (bez litości
i hipokryzji).

5. Kształtowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, niezależnie od ich sprawności, pochodzenia i kultury.

6. Znalezienie pełnej definicji godności człowieka.

7. Zdobycie umiejętność przedstawienia własnego stanowiska w sposób asertywny.

8. Kształcenie  umiejętności argumentowania, perswazji w egzekwowaniu pomocy społecznej dla ludzi pokrzywdzonych przez los.

 

Program: 

1. Pojęcie godności człowieka , osobowej i osobistej- kluczowe pojęcia i zadania z tym związane  dla zrozumienia istoty praw człowieka .

2. Prawa człowieka w życiu codziennym : banał czy podstawa ?

3. Elementarne zasady postępowania wobec drugiego człowieka bez względu na jego sprawność, kulturę, pochodzenie, język, stanu  posiadania.

4. Człowiek niepełnosprawny ?  czyli kto?

5. Niepełnosprawni bohaterowie : filmy, reportaże, opowiadania , artykuły prasowe-

6. Debata/seminarium ? pt: Najczęstsze problemy i sytuacje  osób niepełnosprawnych w Polsce, Europie i na świecie.

7.  Wolontariusze- bohaterowie naszych czasów. Geneza ruchu, przykłady.

8.  Plan wolontariatu w naszej szkole , diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych w naszym otoczeniu.

 

Metody:

Film edukacyjny, audycja radiowa i telewizyjna, reportaże prasowe, biografie, ?burza mózgów?, debata, metaplan, praca w małych grupach, drama.  

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.