O czym mówi nasze ocenianie ? nad czym warto się zastanowić?

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele  wszystkich typów szkół, w których występuje proces oceniania szkolnego.

 

 

Cele:

1.        Nauczyciel po szkoleniu:

  • potrafi analizować własny proces oceniania,
  • rozpoznaje własne dominujące strategie oceniania,
  • rozpoznaje ukryte programy oceniania.

 

 

Program:

1.        Obszary analizy wyników klasyfikacji:

?           Jak duże jest natężenie procedur egzaminacyjnych w ocenianiu szkolnym?

?           W jaki sposób nauczyciele formułują wymagania edukacyjne?

?           Jakie są różnice w ocenianiu przez poszczególnych nauczycieli uczących w tej samej klasie?

?           Jakimi metodami sprawdzane są osiągnięcia uczniów? 

?           W jaki sposób powstał stopień klasyfikacyjny?

?           Jakie są proporcje metod sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów?

?           Jaki jest poziom zharmonizowania stopni cząstkowych?

?           Czy uczeń podczas oceniania otrzymuje od nauczyciela komentarz wspierający?

?           Jakie strategie oceniania stosują nauczyciele?

?           Jaka jest moc ukrytego programu oceniania?

?           Jakie są kompetencje nauczyciela co do pewności wystawianych stopni?

?           Jakie tendencje wykazuje nauczyciel podczas oceniania związanego z zawężaniem skali stopni?

?           Jaką metodą posługuje się nauczyciel podczas wystawiania stopni klasyfikacyjnych?

?           W jaki sposób wykorzystywane są wyniki klasyfikacji i promocji do organizacji pomocy uczniom o specyficznych problemach edukacyjnych?

 

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

Prowadzący:

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.