Ocenianie kształtujące, jako czynnik motywujący do uczenia się

Spotkania powinny  mieć charakter uczestnictwa i aktywności chętnych nauczycieli, którzy dylematy oceniania chcą przenieść na korzyści w działaniach stanowiących o sukcesie indywidualnym ucznia.

 

Adresaci szkolenia:
Rady pedagogiczne.

 

Cele:
1. Wspólna refleksja nad postawami wobec oceniania, które reprezentują nauczyciele
2. Krytyczna ocena pojęć: sprawdzanie, pomiar i ewaluacja osiągnięć szkolnych
3. Dostrzeżenie różnic i podobieństw między ocenianiem kształtującym a różnicującym, odniesienie się do holistycznej i analitycznej  strategii oceniania w szkole, szczególnie postępów ucznia i tempa jego pracy.

 

Program:
1. Szkoła jako ucząca się organizacja, jak zewrzeć lukę ludzką, problemy i zadania współczesnej szkoły na różnych etapach kształcenia.
2. Znane, najczęstsze postawy nauczycieli wobec oceniania, rola i zadania poszczególnych nauczycieli w budowaniu spójnego systemu oceniania w szkole, obowiązki jego respektowania w aspekcie prawa oświatowego i praw ucznia.
3. Budowanie systemu oceniania  wewnętrznego w korelacji z ocenianiem zewnętrznym.
4. Sporządzanie listy argumentów na rzecz holistycznej i analitycznej strategii sprawdzania.

 

Metody:
Ćwiczenia, prace uczniowskie, kryteria, ćwiczenia do pracy indywidualnej i w grupach.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi trener, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, absolwentka Polonistyki (1968-1973) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert ds. oświaty w gminie i pełnomocnik Burmistrza (od 1998), autorka i współautorka publikacji, ekspert ds. szkoleń, opinii i badań związanych z zarządzaniem oświatą, autorka projektów edukacyjnych, szkoleń w różnym zakresie, m.in. zbierania informacji o jakości pracy szkół ? projektowanie i promowanie rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej; praktyk promujący metody pracy i ocenianie szkolne, wyzwalające motywację do ustawicznego uczenia się.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Koszt: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.