Ocenianie kształtujące ? narzędzie motywowania uczniów i wspierania nauczycieli w procesie zmian

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania rozwoju uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dostarczania informacji zwrotnej, motywowania uczniów i zwiększenia
ich świadomości oraz odpowiedzialności w procesie edukacji.

 

Program: 

1.      Kluczowe kompetencje nauczyciela jako punkt wyjścia do wdrożenia OK.

2.      Poziom automotywacji do pracy a urealnienie wymagań wobec uczniów.

3.      Ocenianie kształtujące (OK) jako sposób budowania poczucia własnej wartości ucznia.

4.      Poszukiwanie sposobów poprawy efektywności nauczania.

5.      Procedury OK (krok po kroku):

?        powinności nauczyciela

?        cele OK

?        określenie kryteriów oceniania

?        ustalenie pytań kluczowych

?        informacja zwrotna, czyli komentarz do pracy ucznia

?        samoocena i ocena koleżeńska

?        współpraca z rodzicami.

6. Co zrobić, aby uczeń docenił wartość uczenia się i wiedzy a nauczyciel znalazł źródła satysfakcji zawodowej.

7. Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji nauczyciel ? uczeń.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący: 

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.