Ocenianie kształtujące w szkole

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
Poznanie czym jest Ocenianie Kształtujące i jak funkcjonuje w szkole. Oddziaływanie Oceniania Kształtującego na współpracę klasy z nauczycielem oraz wzajemne relacje pomiędzy samymi uczniami. Zalety stosowania Oceniania Kształtującego w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Program:
1.    Co to jest Ocenianie Kształtujące?
2.    Jak oceniamy w Ocenianiu Kształtującym?
3.    Rodzice w Ocenianiu Kształtującym.
4.    Co dają pytania kluczowe w Ocenianiu Kształtującym?
5.    Funkcje samooceny i oceny koleżeńskiej.
6.    Jak wdrażamy Ocenianie Kształtujące w pracy z uczniami?
7.    10 zasad Oceniania Kształtującego.

 

Metody:
Wykład, warsztaty.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim, w którym ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz jako metodyk w Projekcie ?Innowacja- kluczem do społeczeństwa XXI w.?. Od początku pracy naukowej uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których poruszana jest tematyka szkolnictwa, pedeutologii oraz kwestie wychowania. Jest promotorem prac podyplomowych z zakresu prawa oświatowego, działania placówek oświatowych na terenie Górnego Śląska oraz problematyki związanej z pracą współczesnego nauczyciela. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym, a także oceniania kształtującego.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.
 

Termin: do ustalenia.
 

Miejsce: do ustalenia.
 

Koszt: do ustalenia.