Ocenianie OK jest ok ? nauczyciel jest ok

Adresaci szkolenia:

Rada Pedagogiczna-Szkoła Podstawowa

 

Cele:
1.Poszerzenie kompetencji  przez nauczycieli w obszarze stosowania informacji zwrotnej oraz współpracy i komunikacji z rodzicami.                                                               
2.Przygotowanie placówki do wdrożenia w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych w nim elementów.
3.Nabycie przez nauczycieli kompetencji w zakresie gromadzenia i analizowania danych wynikających z zastosowania oceniania kształtującego.

 

Program:
1. Idea oceniania kształtującego.
2. Kryteria sukces.
3. Informacja zwrotna.
4. Samoocena i ocena koleżeńska.
5. Współpraca z rodzicami. 

 

Metody:

Warsztat, wykład.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: