Od rozbudzenia ciekawości do odkrywania zainteresowań i zdolności

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy I i II etapu edukacyjnego.

 

Cele:

1. Nauczyciel po szkoleniu:

– potrafi planować i realizować sytuacje edukacyjne sprzyjające rozbudzaniu ciekawości,

– stosuje techniki związane z ?myśleniem pytajnym?,

– rozpoznaje i stymuluje zainteresowania uczniów,

– zna podstawowe techniki pracy z uczniem zdolnym.

 

Program:

1.        Ciekawość a uzdolnienia.

2.        Jak motywować uczniów do pracy nad rozwojem zainteresowań?

3.        Prawa rządzące motywacją.

4.        Kiedy współzawodnictwo staje się przyjemnością?

5.        O straconym dzieciństwie ? stereotypy związane z życiem społecznym zdolnego.

6.        Kim jest prymus i ?zdolny leń??

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

 

Prowadzący:

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym spomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.