Patriotyzm i humanitaryzm ? kształcenie odpowiedzialnych postaw uczniów w gimnazjum i szkole szkołach ponadgimnazjalnej

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Kształcenie postawy obywatelskiej  i poczucia tożsamości narodowej w celu budowania społeczeństwa otwartego wolnego od nietolerancji, rasizmu, uprzedzeń i ksenofobii.

2.      Kształcenie poszanowania państwowych symboli przez poznanie ich historii i symboliki.

3.      Pogłębianie umiejętności segregowania informacji i krytycznego ich odbioru.

4.      Ukazywanie możliwości różnorodnych interpretacji źródeł, wydarzeń i postaci historycznych.

5.      Pogłębienie przynależności do wspólnoty obywateli państwa polskiego i Unii Europejskiej.

6.      Kształcenie pozytywnych cech charakteru :odpowiedzialności, tolerancji, aktywności, odwagi cywilnej, współdziałania, otwartości i dialogu.

 

Program: 

1.      Rozpoznawanie relacji człowieka ze społecznością lokalną, Ojczyzną, kręgiem kulturowym , innymi narodami i religiami-  prezentacja multimedialna.

2.      Flaga i symbole narodowe- tradycja i pochodzenie ?scenariusze lekcji pozwalające na wykorzystanie i wzmacnianie znaczenia przynależności i tożsamości-tworzenie praktycznych scenariuszy lekcji.

3.      Uczestniczenie w  dyskusji społecznej- zasady i obrona własnego stanowiska , branie pod uwagę argumentów strony przeciwnej.

4.      Postawy  humanitarne człowieka w codziennym życiu społecznym: walka z negatywnymi zjawiskami ksenofobii, uprzedzeniami, rasizmem i nietolerancją, dyskryminacją i pogwałceniem praw człowieka ?  przykłady projektów  edukacyjnych i materiały informacyjny do realizacji jednostek lekcyjnych na lekcjach historii, wychowania obywatelskiego, lekcjach wychowawczych i w ramach projektów edukacyjnych ? na podstawie autorskich scenariuszy.

 

Metody:

Debata, praca w małych grupach, burza mózgów, studium przypadku, meta plan, drama, gwiazda pytań, projekt edukacyjny.

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.