Plan i narzędzia do monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele  wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

 

Cele:

1.        Nauczyciel po szkoleniu:

  • rozumie potrzebę monitorowania realizacji podstawy programowej,
  • wykorzystuje narzędzia niezbędne do monitorowania podstawy programowej.

 

Program:

1.        Monitorowanie podstawy programowej jako obowiązek nauczycieli i dyrektorów szkół.

2.        Czym jest monitorowanie?

3.        Trzy płaszczyzny monitorowania:

a)      ilościowe: np. zgodność ilości godzin prowadzonych zajęć z ramowymi planami nauczania, liczba godzin realizowanych na poszczególnych przedmiotach
i edukacjach, frekwencja uczniów itp.

b)      jakościowe: osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone przez:

?         wyniki egzaminów zewnętrznych,

?         wyniki egzaminów próbnych,

?         wyniki testów diagnozujących wiedzę i umiejętności,

?         wyniki analiz ocen śródrocznych i rocznych.

c)      organizacyjne: wypełnianie zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej

4.        Plan i narzędzia do monitorowania podstawy programowej ? przykłady.

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

Prowadzący:

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym spomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.