Planowanie, monitorowanie i ewaluacja pracy nauczycielki/la edukacji wczesnoszkolnej ? podstawa programowa, podręcznik, program nauczania

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

Cele:

Podniesienie umiejętności stosowania  w praktyce zapisów nowej podstawy programowej,  analizowania  zapisów wymagań szczegółowych podstawy programowej w powiązaniu z celami kształcenia. Przygotowanie do tworzenia i modyfikowana planów pracy i programów nauczania w oparciu o analizę treści zawartych w nowym podręczniku. Prezentacja metod i narzędzi  do diagnozowania uczniów, monitorowania i ewaluacji podstawy programowej.

 

 

Program:

1.         Struktura podstawy programowej. Cele i treści kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej.

2.         Analiza wymagań szczegółowych, wyodrębnianie części składowych.

3.         Program nauczania ? modyfikacja programu, tworzenie własnych programów.

4.         Analiza treści nowego podręcznika w kontekście planowania pracy dydaktycznej.

5.         Planowanie dydaktyczne jako kluczowy element procesu edukacyjnego.

6.         Metody i narzędzia do diagnozowania umiejętności, możliwości i potrzeb uczniów.

7.         Narzędzia do  monitorowania i ewaluacji zaplanowane działań.

 

Metody:

Wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, analiza dokumentów, mapa myśli, praca w grupach, rozmowy w parach, termometr, zdania podsumowujące, dyskusja, sesja plakatowa, metoda kuli śniegowej, identyfikacja przeszkód, metoda 5 Q.

 

Prowadzący:

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.