Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nr 3

Adresaci szkolenia:

rady pedagogiczne szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach

 

Cele:
1.Rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie  prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole.
2.Znajomość relacji pomiędzy doradztwem zawodowym, a poradnictwem zawodowym.
3.Umiejętność dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

Program:
1. Opracowanie Wewnątrz Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
2. Organizacja systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole – rola poszczególnych osób w szkolnym programie doradztwa zawodowego. Czynniki wyboru drogi kariery zawodowej przez ucznia. Predyspozycje zawodowe i zainteresowania młodzieży ? samopoznanie i samoocena. Sylwetka absolwenta dostosowana do oczekiwań pracodawców.
3. Rola doradcy zawodowego w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.


 

Metody:

1. Wykład z prezentacją multimedialną.
2. Ćwiczenie praktyczne indywidualne lub grupowe ? praca z arkuszem roboczym.
3. Przykłady dobrych praktyk.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący:
magister inżynier organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, inżynier mechanik, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych ?Mechanik? w Jeleniej Górze, promotor zmian w obszarze szkolnictwa zawodowego MEN, członek zespołu metodologicznego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej , członek Rady  Konsultacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego przy Kuratorze Dolnośląskim, przewodnicząca Rady Programowej Klastra  Edukacyjnego Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości , trener RODN oraz Akademii Kształcenia Zawodowego, autorka wielu publikacji z zakresu oświaty zawodowej.