Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nr 4

Adresaci szkolenia:

1. Przedstawiciele instytucji rynku pracy.
2. Władze samorządowe (Dyrektor lub Kierownik lub Naczelnik Wydziału oświaty w zależności od organu prowadzącego dla szkół ponadgimnazjalnych).
3. Przedstawiciele pracodawców (osoby odpowiedzialne za rekrutację).
4. Dyrektor, wicedyrektor, kierownik praktyk zawodowych.

 

Cele:
1.Wypracowanie wspólnej drogi działania na lokalnym rynku pracy poprzez uwzględnienie zapotrzebowania rynku pracy (pryzmat rozwoju gospodarczego i strategii działań w tym kierunku na przyszłe lata).
2.Wspólne określenie sylwetki absolwenta.
3.Wypracowanie drogi dialogu i współpracy na przyszłe lata (Utworzenie partnerstwa lokalnego działającego na rzecz edukcji z określeniem zakresu współpracy poszczególnych adrestów szkolenia).

Program:
1.Zapotrzebowanie rynku pracy, a oferta edukacyjna – co zostawić co zmienić? – pryzmat lokalnej polityki rozwoju gospodarczego.
2.Wspólne wypracowanie drogi działania na rzecz edukacji i sektora pracy.
3.Wspólne wypracowanie sylwetki absolwenta z uwzględnieniem oczekiwań ze strony pacodawców, oświaty i instytucji rynku pracy, czyli „absolwent świadomy  i mobilny na rynku pracy”.
4.Określenie zasad i odpowiedzialności za przyszłość rozwoju loklnego rynku pracy (wypracowanie wspólnych działań na rzecz stworzenia prężnego Partnerstwa na rzecz lokalnego rynku pracy).


Metody:

dyskusja panelowa, praca w grupie mieszanej instytucjonalnie, praca w grupie jednorodnej instytucjonalne

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: 
Od 2004 roku jestem doradcą zawodowym. Pracowałam z różnymi grupami społecznymi w zakresie przygotowania absolwentów do wyjścia na rynek pracy, aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek zarówno osób bezrobotnych pełnosprawnych i niepełnosprawnych, powadziłam szkolenia rad pedagogicznych i dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu wdrażania Wewnątrzszkonego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole. Jestem współtwórcą Progamów Konferencji o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym o tematyce związanej ze szkolnictwem zawodowym i rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe i praca jako doradca zawodowy stało się moją pasją . Prywatnie uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych , trzeba po prostu otworzyć umysł i chcieć wdrożyć pozytywne zmiany. Prywatnie jeżdżę czoperem i obserwuję z tej perspektywy świat i to jak się zmienia.