Praca z dzieckiem i osobą agresywną

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.

 

 

Cele:

Celem nadrzędnym szkolenia jest rozwój warsztatu pracy z dzieckiem  i osobą agresywną. Cel nadrzędny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów operacyjnych związanych ze  zdobyciem wiedzy dotyczącej mechanizmów związanych z agresją, sposobów jej zapobiegania oraz poznaniem sposobów radzenia sobie z agresją uczniów.

 

 

Program:

1. Konceptualizacja zachowań agresywnych:

– agresja w różnych ujęciach terapeutycznych;

– definicje, typy, formy, rodzaje agresji;

2. Psychologiczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań agresywnych:

cechy indywidualne, kontekst rodzinny, grupa rówieśnicza, massmedia

3. Zapobieganie agresji w domu i szkole

4. Praca z dzieckiem -kontrola złości, rozwój kompetencji społecznych, rozwój empatii, wspieranie poczucia własnej wartości

5. Trening kontroli złości ? modelowanie

6. Trening kontroli złości- uczestnicy

7. Nagrody i kary w procesie niwelowania zachowań agresywnych

8. Agresja w szkole ? metody pracy z dziećmi i młodzieżą

9.  Gry i zabawy interakcyjne przeciwko agresji

 

Metody:

Wykład, dyskusja, pogadanka, warsztat, praca w grupach i podgrupach, oraz  poznawczo-behawioralnych.:

?          Modelowanie ? prezentowanie właściwych zachowań przez trenera na zajęciach,

?          odgrywanie ról ? przetrenowanie prezentowanej umiejętności przez uczestników,

?          udzielanie informacji zwrotnej ? omówienie przetrenowanej umiejętności pod kątem zachowań modelowych,

?          generowanie i transfer ? przeniesienie i zastosowanie nabytych umiejętności w życiu codziennym.

 

Prowadzący:

– pedagog, trener umiejętności społecznych, trener treningu zastępowania agresji, doradca zawodowy. Doświadczenie zawodowe związane z działalnością naukową i wykładową, prowadzeniem szkoleń z zakresu kształcenia kadr, oraz przeznaczonych dla odbiorców końcowych. Działalność naukowa -obszary eksploracji badawczych wyznaczają paradygmaty pedagogiki społecznej i pedagogiki medialnej, szczególnie w obrębie zachowań agresywnych uczniów w wieku gimnazjalnym.

Prowadzenie szkoleń z zakresu kształcenie kadr przeznaczonych dla- nauczycieli, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, pracowników i funkcjonariuszy służby więziennej, kuratorów społecznych  i zawodowych pionu karnego i rodzinnego, pracowników instytucji pomocy społecznej Praca z odbiorcą  końcowym: -dziećmi i młodzieżą sprawiającymi problemy dydaktyczno- wychowawcze, rodzicami w zakresie treningów kompetencji wychowawczych, osadzonymi w zakładzie karnym (odbywającymi karę pozbawienia wolności za czyny związane ze stosowaniem  przemocy w rodzinie, mający doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków, zdiagnozowane upośledzenie umysłowe bądź niepsychotyczne zaburzenia psychiczne),  osobami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym (podopieczni ośrodków pomocy społecznej, byli więźniowie), osobami usamodzielnianymi z rodzin zastępczych i domów dziecka.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Kosztdo ustalenia.