Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego.

 

 

Cele:

1. Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej.

2. Wyposażanie uczestników w konkretne narzędzia w postaci technik służących do pracy z dzieckiem z ADHD.

3. Nabywanie umiejętności korygowania objawów nadpobudliwości psychoruchowej w grupie (np. grupie przedszkolnej) i w pracy indywidualnej z dzieckiem.

4. Przygotowanie do samodzielnego wdrażania poszczególnych strategii w pracy z rodzicami i nauczycielami dzieci nadpobudliwych.

 

 

Program:

1. Przyczyny, objawy i leczenie dziecka z ADHD.

2. Analiza funkcjonowania dziecka nadpobudliwego w okresie przedszkolnym.

3. Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym.

4. Dostosowywanie programu nauczania przedszkolnego do potrzeb dziecka nadpobudliwego.

5. Metody i techniki pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (zabawy i ćwiczenia wykorzystywane w pracy z dzieckiem z ADHD).

6. Obszary i zakres działań nauczyciela w pracy z dzieckiem z ADHD.

7. Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami dziecka nadpobudliwego psychoruchowo (specyfika komunikacji z rodzicem dziecka nadpobudliwego, technika rozmowy).

8. Instytucje wspierające dziecko nadpobudliwe psychoruchowo i jego rodzinę.

 

 

Metody:

Wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty, analiza przypadków, burza mózgów.

 

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi pedagog specjalizujący się w pracy z rodziną. Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Autorka projektów terapeutycznych, korekcyjno-edukacyjnych i szkoleniowych m.in. w zakresie komunikacji społecznej, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, problemów wychowania, pracy z rodziną, poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Prowadzi zajęcia doskonalące kompetencje rodziców, nauczycieli, specjalistów pracujących w szkole, pracowników społecznych, funkcjonariuszy policji i studentów, wykorzystując przy tym swoją obszerną wiedzę popartą  wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i w pracy rodzinnego kuratora sądowego.  Autorka Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławiu. Realizatorka programów socjaterepeutycznych dla młodzieży, założycielka świetlicy środowiskowej dla dzieci.

 

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

Miejsce: do ustalenia.

Termin: do ustalenia.

Koszt: do ustalenia.