Praca z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego.

 

 

Cele: 

1. Zwiększanie u uczestników wiedzy z zakresu wybranych dysfunkcji wieku przedszkolnego.

2. Nabywanie  wiedzy i umiejętności z zakresu konstruowania  i wdrażania indywidualnych planów pracy z uczniami z  orzeczonymi dysfunkcjami.

3. Zwiększanie kompetencji nauczyciela dotyczących  jego zadań i roli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Umożliwianie lepszego rozumienia orzeczeń i opinii specjalistów.

5. Doskonalenie umiejętności  wspierania uczniów  w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

6. Przygotowanie  do informowania rodziców o nietypowym przebiegu rozwoju ich dzieci  oraz o konieczności podjęcia działań mających  wspomóc ich rozwój.

 

 

 

Program: 

1. Charakterystyka dziecka z orzeczonymi dysfunkcjami (niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym).

2. Zadania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Techniki i formy pomocy wspomagające edukację oraz funkcjonowanie dziecka z orzeczonymi dysfunkcjami.

4. Integrowanie wiedzy zawartej w diagnozach specjalistów ze spostrzeżeniami nauczycieli.

5. Zasady konstruowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

6. Przykładowe narzędzia diagnostyczne wybranych dysfunkcji w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

7. Umiejętne informowanie rodziców o niepokojących symptomach w rozwoju ich dzieci.

 

 

 

Metody:

Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia, dyskusja, analiza przypadków.

 

 

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi pedagog specjalizujący się w pracy z rodziną. Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Autorka projektów terapeutycznych, korekcyjno-edukacyjnych i szkoleniowych m.in. w zakresie komunikacji społecznej, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, problemów wychowania, pracy z rodziną, poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Prowadzi zajęcia doskonalące kompetencje rodziców, nauczycieli, specjalistów pracujących w szkole, pracowników społecznych, funkcjonariuszy policji i studentów, wykorzystując przy tym swoją obszerną wiedzę popartą  wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i w pracy rodzinnego kuratora sądowego.  Autorka Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławiu. Realizatorka programów socjaterepeutycznych dla młodzieży, założycielka świetlicy środowiskowej dla dzieci.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.