Praca z uczniem dysfunkcyjnym- wg. wymagań edukacyjnych

Cele:

1.Wyposażenie nauczycieli w umiejętności pozwalające na trafną diagnozę, pozwalającą zaplanować rozwój edukacyjny ucznia z deficytami rozwojowymi.

2.W czasie warsztatu nauczyciele poznają różne techniki pracy z dziećmi z różnorodnymi dysfunkcjami w rozwoju.

 

Program:

1.Przyczyny trudności w nauce.

2.Nawiązanie relacji z uczniem dysfunkcyjnym ? wspieranie motywacji i niwelowanie negatywnych emocji.

3.Propozycje działań w przypadku poszczególnych zaburzeń u dziecka.

4.Dostosowanie metod i technik pracy do rodzaju osłabionych u ucznia funkcji rozwojowych.

5.Indywidualizacja pracy z uczniem z trudnościami, w trakcie jednostki lekcyjnej z cała klasą.