Praca z uczniem w świetle opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej: dysleksja (szkoła podstawowa)

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych.

 

Cele: 

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania specyficznych trudności w nauce u dzieci.
2. Wyposażanie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.
3. Dostarczanie wiedzy na temat zadań nauczyciela i jego roli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową.
4. Zwiększanie repertuaru metod pracy i sposobów postępowania z uczniem dyslektycznym.
5. Umożliwianie lepszego rozumienia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
6. Zwiększanie kompetencji w zakresie  wspierania uczniów z dysleksją rozwojową.

 

Program: 

1. Przyczyny i objawy dysleksji oraz innych specyficznych trudności w nauce u uczniów szkół podstawowych.
2. Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej: dysleksja.
3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych uczniów z dysleksją rozwojową na poszczególnych przedmiotach nauczania.
4. Metody pracy i  postępowania z uczniem dyslektycznym.
5. Rola nauczyciela w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce.
6. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Plan Działań Wspierających.
7. Wspieranie rozwoju ucznia z dysleksją.
8. Umiejętne informowanie rodziców o niepokojących symptomach w rozwoju ich dzieci.

 

Metody:

Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza przypadku, praca w grupach.

 

Prowadzący: 

Pedagog specjalizujący się w pracy z rodziną. Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Autorka projektów terapeutycznych, korekcyjno-edukacyjnych i szkoleniowych https://m.in/„>m.in. w zakresie komunikacji społecznej, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, problemów wychowania, pracy z rodziną, poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Prowadzi zajęcia doskonalące kompetencje rodziców, nauczycieli, specjalistów pracujących w szkole, pracowników społecznych, funkcjonariuszy policji i studentów, wykorzystując przy tym swoją obszerną wiedzę popartą  wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i w pracy rodzinnego kuratora sądowego.  Autorka Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławiu. Realizatorka programów socjaterepeutycznych dla młodzieży, założycielka świetlicy środowiskowej dla dzieci.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.