Praca z uczniem zdolnym

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

Realizacja szkolenia sprawi, iż uczestnik pozna:

1.      Charakterystykę ucznia zdolnego.

2.      Identyfikację specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia zdolnego.

3.      Wyznaczniki procesu edukacyjnego.

4.      Przykładowe narzędzia diagnostyczne.

5.      Możliwości organizacyjne  pracy zespołowej nad problemem ucznia zdolnego w szkole.

 

 

Program: 

1.      Uczeń zdolny w świetle współczesnych teorii.

2.      Charakterystyka ucznia szczególnie uzdolnionego.

3.      Wyznaczniki procesu edukacyjnego w odniesieniu do ucznia zdolnego.

4.      Przykładowe narzędzia diagnostyczne.

5.      Formy i metody pracy z uczniem.

6.      Indywidualizacja procesu edukacji ucznia zdolnego.

7.      Praca szkolnego zespołu wspierania uzdolnień.

8.      Podstawowe akty prawne dot. uczniów zdolnych.

 

 

Metody:

Mini-wykład, warsztaty tematyczne –   praca z uczniem zdolnym, jak motywować, mobilizować uczniów, wypracowanie konkretnych materiałów.

 

Prowadzący: 

Nauczyciel dyplomowany matematyki, wieloletni, aktualny dyrektor szkoły podstawowej, absolwent TERM-u, egzaminator OKE, ekspert ds. awansu zawodowego, ekspert MEN w programie ” Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”, I etapu „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny pracy szkół.” Od kilku lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych w różnych typach szkół wykorzystując swoje kierownicze doświadczenie.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.