Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele: 

1. Uzupełnienie wiadomości na temat specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

2. Zapoznanie z trudnościami w funkcjonowaniu w szkole uczniów z trudnościami.

3. Nabycie umiejętności planowania pracy z uczniem z trudnościami.

4. Zapoznanie z formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Program: 

1. Specyficzne trudności w nauce ? przybliżenie terminologii, charakterystyka funkcjonowania uczniów.

2. Formy pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.

3. Zasady konstruowania działańwspierających.

4. Tworzenie Indywidualne Karty Potrzeba Ucznia, kart pracy.

5. Ocenianie postępów ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce ? rola motywacji.

 

Metody:

Wykład z prezentacją, ćwiczenia w małych grupach.

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi nauczyciel mianowany, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, muzyk. Prowadzi zajęcia  z zakresu arteterapii, terapii zajęciowej, wychowania muzycznego. Posiada doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżąw szkole specjalnej i zespołach integracyjnych. Prowadziła terapiępedagogicznąuczniów z trudnościami w nauce oraz rewalidacjęindywidualną.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.