Prawa i obowiązki nauczyciela w dokumentach prawa oświatowego

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

 

Cele:
1.Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu procedur projektowania pracy nauczyciela, interpretacji i korzystania z przepisów obowiązującego prawa oświatowego.
2.Poznanie podstawowych umiejętności i kompetencji nauczyciela we współczesnej szkole, odpowiadającej na trendy wyzwania edukacji europejskiej i światowej.

 

Program:

1.Cele i założenia Strategii Lizbońskiej.
2.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
3.Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.  
4.Obowiązujące akty wykonawcze do Ustaw.
5.Interpretacja i korzystanie z rozporządzeń w projektowaniu.
6.Prawa i obowiązki nauczyciela w obowiązujących aktach prawnych.
7.Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela.
8.Triada Edukacyjna ? współczesny model projektowania.
9.Podstawa programowa. Program własny. Plan wynikowy.
10.Diagnoza. Potrzeby edukacyjne uczniów. Planowanie pracy.
11.Zainteresowania. Uzdolnienia. Talenty. Problemy edukacyjne.
12.Innowacje. Eksperymenty. Projekty edukacyjne.
13.Monitorowanie. Pomiar dydaktyczny. Autoewaluacja.
14.Wykorzystanie i upowszechnianie wyników nauczania.

 

Metody:

Wykład aktywny, mapa myślowa, skojarzenia,  analiza problemu, analiza tekstu przewodniego, burza mózgów, dyskusja, pytania i odpowiedzi, praca w parach,  prezentacja, rozmowa, wymiana doświadczeń.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie innowacji i eksperymentów, opracowania metodyczne dla nauczycieli, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, wykładowca SN i KN, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizacja i kierownictwo kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenie badań pedagogicznych, prowadzenie ewaluacji pracy szkól metodą ?Profil Szkoły?…