Programy własne i autorskie3

Adresaci szkolenia:

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

 

Cele:
1.Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia i opracowywania programów własnych. Podstawy teoretyczne własnego programu, struktura  programu nauczania. Poznanie Modele programu, koncepcja pedagogiczna programu, paradygmaty programu.  Triada Edukacyjna.
2.Wdrażanie programu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Monitorowanie i ewaluacja realizowanego programu.
3.Wykorzystanie wyników ewaluacji kształtującej do modyfikacji programu. Ewaluacja sumująca ? opis efektów programu.

 

Program:

1.Podstawowe akty prawne dotyczące programów.
2.Podstawy teoretyczne konstruowania programu.
3.Modele programu. Koncepcja programu własnego.
4.Rodzaje programów ? istotne różnice.
5.Program własny, autorski, specjalistyczny.
6.Struktura programu ? podstawowe elementy programu.
7.Opracowanie programu. Procedura wdrażania programu.
8.Monitorowanie i ewaluacja programu.
9.Narzędzia monitorowania i ewaluacji programu.
10.Wykorzystanie wyników do modyfikacji programu.
11.Sposoby ewaluacji. Narzędzia do ewaluacji.

 

Metody:

Prezentacja, wykład aktywny, analiza problemu, analiza tekstu przewodniego, dyskusja, metoda projektu, praca warsztatowa w zespołach problemowych,  prezentacja opracowanych propozycji, wymiana doświadczeń, rozmowa, pytania i odpowiedzi.

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie innowacji i eksperymentów, opracowania metodyczne dla nauczycieli, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, wykładowca SN i KN, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizacja i kierownictwo kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenie badań pedagogicznych, prowadzenie ewaluacji pracy szkól metodą ?Profil Szkoły?…