Projekt edukacyjny jako interdyscyplinarne uczenie się

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

 

 

Cele:
Uczeń zdolny ? charakterystyka. Rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, rozpoznawanie stylów uczenia się, sposoby rozpoznawania.  Style poznawcze – wykorzystanie do przyśpieszonej edukacji. Organizacja  działań edukacyjnych.  Formy i metody pracy z uczniem zdolnym. Techniki uczenia się ucznia.  Współpraca nauczycieli w budowaniu i wdrażaniu systemowych rozwiązań w projektowaniu i organizowaniu samodzielnego uczenia się. Planowanie  indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia w oparciu o projekty edukacyjne. 

 

 

Program:

1.Społeczeństwo Wiedzy ? Strategia Lizbońska.
2.Strategia Rozwoju Edukacji
3.Jakość w teorii i praktyce. Filozofia jakości pracy. .
4.Zasoby szkoły ? wykorzystanie w projektowaniu pracy.
5.Matryca umiejętności kluczowych pracownika.
6.Kompetencje kluczowe współczesnego pracownika.
7.Europejskie Ramy Kompetencji Kluczowych.
8.Budowanie systemowych rozwiązań doskonalenia kompetencji.
9.Efektywne Zarządzanie zasobami placówki.
10.Prawo oświatowe normujące system.
11.Autoewalucja jako pomiar efektywności działań.

 

 

Metody:

Prezentacja, wykład aktywny, dyskusja, praca  indywidualna, analiza problemów, analiza tekstu przewodniego, warsztaty, diagnozowanie, burza mózgów, wymiana doświadczeń, indywidualne refleksje i spostrzeżenia.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie innowacji i eksperymentów, opracowania metodyczne dla nauczycieli, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, wykładowca SN i KN, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizacja i kierownictwo kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenie badań pedagogicznych, prowadzenie ewaluacji pracy szkól metodą ?Profil Szkoły?…