Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój dziecka w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli , nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 

Cele:

Poszerzenie wiedzy na temat metody projektu,  jej wykorzystania i adaptowania do możliwości rozwojowych i możliwości uczenia się dzieci. Kształtowanie umiejętności planowania i projektowania projektu z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci. Podniesienie  umiejętności planowania aktywności badawczej dziecka oraz  projektowania ewaluacji projektu.

 

Program:

1.         Etapy rozwoju dziecka a jego możliwości uczenia się.

2.         Metoda projektów w pracy z przedszkolakami  i uczniami kl. I ?III.

3.         Różnice pomiędzy  zajęciami zaplanowanymi przez nauczyciela a metodą projektów.

4.         Zalety projektów

– metoda projektów a osiągniecia szkolne

– metoda projektów a rozwój społeczno ? emocjonalny

– metoda projektów a współpraca z rodzicami

– metoda projektów a umiejętność rozwiązywania problemów

– metoda projektów a rozwój umiejętności czytania i pisania.

5.         Kierowanie projektami  ? struktura projektu.

6.         Analiza podstawy programowej w kontekście działań zaplanowanych w projekcie ? określenie umiejętności  i celów.

7.         Planowanie doświadczeń badawczych i wypraw terenowych.

8.         Dokumentowanie działań realizowanych w projekcie.

9.         Planowanie ewaluacji projektu edukacyjnego.

 

Metody:

wykład aktywny połączony z prezentacją, pytania i odpowiedzi, rozmowy w parach,  wymiana doświadczeń, mapy myśli, gadająca ściana, praca w grupach ,  techniki twórcze

 

Prowadzący:

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.