Projektowanie i wykorzystanie gier interaktywnych

Adresaci szkolenia:

zespoły rad pedagogicznych wszystkich typów szkół

 

 

Cele:
1. Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności  z zakresie projektowania i pracy z programami do projektowania gier dydaktycznych.   
2. Kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej i informatycznej nauczycieli.
3. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie tworzenia prostych gier dydaktycznych.
4. Zapoznanie nauczycieli z darmowymi aplikacjami służącymi do tworzenia gier przydatnych w procesie dydaktycznym.

Program:
1. Zapoznanie się słuchaczy z oprogramowaniem do tworzenia krzyżówek i quizów.
2. Metody publikowani w/w na stronach WWW.
3. Tworzenie prostych gier dydaktycznych w darmowych aplikacjach.

 

Metody:

warsztaty, dyskusja, krótkie pokazy filmowe, test, ćwiczenia

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący: 
Prowadzący jest nauczycielem mianowanym z kilkunastoletnim stażem. Ukończył szkołę pedagogiczną i ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych ( w ostatnich 3 latach ponad 800 przeszkolonych osób w tym wielu nauczycieli z województwa dolnośląskiego i Wielkopolski). Obecnie prowadzi własną instytucję szkoleniową. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach usprawniania procesu edukacyjnego w oparciu o najnowsze technologie i osiągnięcia techniki oraz w zagadnieniach prawnych, z którymi bardzo często spotykają się nauczycieli i środowisko szkolne.