Prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina. Skutecznie zarządzanie uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym lub często naruszającymi dyscyplinę w grupie szkolnej.

Adresaci szkolenia:

nauczyciele szkół podstawowych (4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, zakładów wychowawczych, świetlic środowiskowych, ośrodków kuratorskich

 

Cele:
1. Poznanie Programu TZA A. Goldsteina. Omówienie podstawowych treningów: rozwoju umiejętności społecznych, samokontroli i rozwoju myślenia moralnego.
2. Poznanie i opanowanie umiejętności diagnozowania i kwalifikowania uczniów do TZA – arkusze umiejętności społecznych.
3. Poznanie strategii prowadzenia poszczególnych sesji treningowych  z zastosowaniem metody modelowania – odgrywanie scenek sytuacyjnych.
4. Przećwiczenie podstawowych technik behawioralno- poznawczych umożliwiających radzeniem sobie z aktywnym i biernym oporem w grupie treningowej.

 

Program:
1. Etapy Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina.
2. Trening umiejętności społecznych – kroki do ćwiczenia umiejętności społecznych (sesja treningowa – materiał video).
3. Trening kontroli złości – łańcuch redukcji złości, modelowanie fizjologicznych, behawioralnych i umysłowych technik kontroli złości – odgrywanie scenek sytuacyjnych na bazie arkuszy obserwacyjnych wypełnianych przez uczestników (sesja treningowa – materiał video).
4. Teoria i badania nad opóźnieniami w rozwoju moralnym uczniów wg L. Kohlberga
5. Trening rozwoju moralnego – metoda dylematów moralnych –  scenariusze rzeczywistych sytuacji szkolnych ( sesja treningowa – materiał video).
6. Podstawowe techniki radzenia sobie z oporem w grupie (technika masz wybór, zdarta płyta,  strategia ograniczenia czasowego,  strategia narastających konsekwencji).

 

Metody:

wykład, prezentacja multimedialna, materiał video, ćwiczenia warsztatowe – arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych strategii wychowawczych w konkretnych sytuacjach problemowych – przykłady uczestników

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki specjalnej (specjalność – resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych (rodzice, nauczyciele – 13 lat praktyki edukatorskiej), trener treningu kontroli złości ” Pod kontrolą”  wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (25 lat stażu pracy), stosujący metodę N.Rappaport w diagnozowaniu i budowaniu strategii  wychowawczych dla uczniów szczególnie trudnych.