Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole.

Adresaci szkolenia:

Wychowawcy klas, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

 

Cele:

1. Dostarczenie najnowszej wiedzy o mechanizmach, funkcjach, pochodzeniu i środowiskowych   aspektach występowania zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

2. Nabycie praktycznych umiejętności reagowania w sytuacjach agresji i przemocy oraz budowania długofalowych strategii pracy wychowawczej.

3. Wykształcenie praktycznych umiejętności planowania, organizowania i wdrażania indywidualnych, klasowych i szkolnych programów zapobiegania agresji i przemocy.

 

Program:

1. Wiedza na temat zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej

a.  definicja agresji i przemocy

b. rodzaje zachowań agresywnych

c. źródła agresji

d. mity o agresji i przemocy

2. Psychologiczny portret ofiary i sprawcy

3. Wpływ szkoły na zachowania agresywne

4. Rola nauczyciela w zapobieganiu zachowaniom agresywnym dzieci

5. Procedury postępowania w sytuacji występowania zachowań agresywnych

a. reagowanie w sytuacji gorącej agresji

b. rozmowa ze sprawcą

c. rozmowa z ofiarą

d. rozmowa ze świadkami

e. system konsekwencji

6. Metody pracy w sytuacji przemocy rówieśniczej

a. metoda ?wspólnej sprawy?

b. metoda ?bez obwiniania?

7. Konstruowanie programów przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole

8. Podstawy komunikacji bez przemocy.

 

Metody:

Warsztat, miniwykład, scenki.

 

Prowadzący:

? psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog

w gimnazjum w Krakowie. Zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak agresja i przemoc w szkole, dyscyplina w klasie, budowanie szkolnych systemów dyscyplinarnych oraz programów profilaktyki, motywowanie uczniów do pracy i właściwego zachowania, ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna szkół i placówek oświatowych. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i doświadczenie coachingowe.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.