Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży. Trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zachowań agresywnych

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

Ukazanie problemu przemocy w środowisku  szkolnym i rówieśniczym oraz uniwersalnych metod zapobiegania jej.

 

Program:

1.      Przyczyny zjawiska.

2.      Cechy charakterystyczne ofiar przemocy i sprawców przemocy;

3.      Kierunki w osłabianiu agresji.

4.      System przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, analiza przypadków,  praca w parach, grupach, burza mózgów; dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, pedagog rodzinny,  specjalista terapii pedagogicznej, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista psychologicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.  Prowadzi autorskie szkolenia dla studentów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrektorów placówek oświatowych. Wieloletnie doświadczenie zdobywała między innymi pracując jako pedagog rodzinny,  z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz  młodzieżą z rodzin zastępczych  w kształtowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich. W szkole podstawowej, dokonywała diagnozy dojrzałości szkolnej oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ryzyka dysleksji . Autorka kilku publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.