Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci: zadania szkoły, kuratora rodzinnego

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

Miejsce szkoły w systemie przeciwdziałania przemocy wobec dziecka. Sposoby diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka. Praca zespołów interdyscyplinarnych. Programy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

 

Program:

1. Czynniki ryzyka krzywdzeniu dziecka.
2. Rodzaje przemocy.
3. Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?
4. Odpowiedzialność nauczycieli w sytuacji krzywdzenia dziecka.

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, , analiza przypadków, dyskusja

 

Prowadzący:

Nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, pedagog rodzinny,  specjalista terapii pedagogicznej, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista psychologicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.  Prowadzi autorskie szkolenia dla studentów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrektorów placówek oświatowych. Wieloletnie doświadczenie zdobywała między innymi pracując jako pedagog rodzinny,  z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz  młodzieżą z rodzin zastępczych  w kształtowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich. W szkole podstawowej, dokonywała diagnozy dojrzałości szkolnej oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ryzyka dysleksji . Autorka kilku publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.