Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskie Karty w oświacie

Adresaci  szkolenia:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

 

Cele:
1. Zapoznanie z przepisami  prawa dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.  Doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce szkolnej procedury Niebieskiej Karty.

 

Po ukończeniu szkolenia:

?  Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności przydatne w reagowaniu na zachowania agresywne ucznia i sytuacje związane z przemocą.

?  Uczestnik będzie znał i potrafił wykorzystać dobre praktyki i trendy w obszarze profilaktyki agresji i przemocy.

?  Uczestnik będzie miał świadomość wpływu własnych oczekiwań i nastawień na relacje z uczniami i będzie potrafił rozróżniać ?co moje? a ?co ucznia?.

?  Będzie potrafił prowadzić rozmowę z uczniem doświadczającym przemocy.

?  Będzie potrafił korzystać z wybranych kompetencji w obszarze współpracy, inteligencji emocjonalnej, asertywności i komunikacji w celu skutecznego przeciwdziałania  zjawisku agresji i przemocy w swojej szkole.

? Będzie posiadał umiejętności przydatne w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi.

?  Będzie bardziej świadomy siebie ? własnych zasobów i obszarów do rozwoju.

 

Program:

MODUŁ 1. Agresja i przemoc w środowisku ucznia.

1.1.      Wprowadzenie  do problematyki szkolenia

 • przedstawienie programu szkolenia;
 • zebranie oczekiwań.

1.2.      Agresja vs. przemoc

 • zjawisko przemocy i agresji-podobieństwa i różnice
 • rodzaje przemocy
 • formy agresji

1.3.      Przyczyny i źródła powstawania zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży

 • przyczyny stosowania agresji przez dzieci i młodzież ( agresja jako modelowanie, agresja jako instynkt, agresja jako odpowiedź na frustracje)
 • czynniki sprzyjające stosowaniu agresji :

– wpływ środowiska szkolnego

– wpływ środowiska rodzinnego

 – wpływ rówieśników

 – wpływ mediów

1.4.      Przemoc w środowisku szkolnym i rodzinnym ucznia. Rys psychologiczny ofiary i sprawcy przemocy.

 • ofiara przemocy-charakterystyka ogólna.
 • role jakie pełnią dzieci w rodzinach dysfunkcjonalnych
 • ofiara pasywna, ofiara prowokująca
 • charakterystyka sprawców przemocy
 • sprawca aktywny, sprawca pasywny

MODUŁ 2. Komunikacja jako recepta na rozwiązywanie sytuacji trudnych wychowawczo spowodowanych przemocą w szkole

2.1. Warunki skutecznej komunikacji.

 • na czym polega skuteczna komunikacja?
 • język nieakceptacji -Gordon
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami i komunikowanie emocji ? komunikat Ja. 

2.2. Rozmowa z dzieckiem doświadczającym i stosującym przemoc.

 • jak rozmawiać z ofiarą przemocy.
 • sposoby udzielania wsparcia.
 • zobaczyć problem, a nie usłyszeć oskarżenie-jak rozmawiać z sprawcą przemocy
 • jak unikać najczęściej popełnianych błędów w rozmowie z uczniami doświadczającymi i stosującymi przemoc.

2.3. Współpraca rodzic-nauczyciel jako niezbędny element  efektywnej pomocy dzieciom

 • pomoc dziecku krzywdzonemu/krzywdzącemu jako najważniejszy cel spotkania.
 • idealne spotkanie nauczyciel-rodzic. Warunki efektywnej współpracy.
 • wzmocnienia pozytywne czy wzmocnienia negatywne ?
 • jak komunikować rodzicom ?problemy? ucznia.

MODUŁ 3. Analiza i interpretacja obowiązujących aktów prawnych w kontekście czynności interwencyjnych kadry pedagogicznej

3.1. ?Niebieska Karta? czyli prawa i obowiązki pracowników Oświaty wg nowych wymagań MPiPS

 • zadania Oświaty w procedurze NK (na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 13.09.2011)
 • współpraca nauczycieli z innymi instytucjami (m.in. Policja, Kuratorzy i sądownictwo)
 • Niebieska Karta i Zespół Interdyscyplinarny jako wsparcie dla osoby dotkniętej przemocą.

MODUŁ 4. Edukacja nieformalna jako środek na powstrzymanie eskalacji zachowań agresywnych

4.1. Współczesne trendy profilaktyki integralnej

 • profilaktyka defensywna czy profilaktyka ofensywna ?
 • rodzaje programów profilaktycznych. (m.in. warsztaty, spektakle profilaktyczne, pogadanki)
 • skuteczny program profilaktyczny czyli o czym warto pamiętać by wybrać program odpowiedni dla mojej szkoły

4.2. Skuteczna interwencja czyli jak przeciwdziałać przemocy w naszej szkole ?

 • znajomość procedur szkolnych jako element ułatwiający rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.
 • strategie działania w klasowych sytuacjach kryzysowych
 • kontrakt jako jedna z metod przeciwdziałania agresji i przemocy w środowisku szkolnym

4.3.  Zakończenie szkolenia.

 • podsumowanie treści szkolenia;
 • sesja pytań i odpowiedzi ? doprecyzowanie i wyjaśnienia kwestii problemowych;
 • jak wdrożyć wiedzę i umiejętności nabyte na szkoleniu w życie ? trening naturalny;
 • informacja zwrotna od uczestników i trenera;
 • ewaluacja.

 

Metody:

Proponowane szkolenie w znacznej mierze będzie miało charakter warsztatowy. Część wykładowa (realizowana w formie krótkich, kilkunastominutowych mini wykładów interaktywnych) będzie miała jedynie na celu  wprowadzenie do poszczególnych modułów i dostarczenie niezbędnej wiedzy i wskazówek dla ćwiczonych umiejętności.

Część warsztatowa, oparta na szeroko stosowany w praktyce szkoleniowej cykl Kolba (Doświadczenie ? Obserwacja i refleksja ? Zdobywanie wiedzy ? Testowanie w praktyce) składać się będzie ze sprawdzonych i skutecznych, nowoczesnych metod kształcenia dorosłych. Wśród stosowanych technik znajdą się m.in. modelowanie, odgrywanie scenek, ćwiczenia w podgrupach i w parach, dyskusje i burze mózgów, ćwiczenia indywidualne na forum, demonstracje, praca z filmem. Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić się w wielu symulowanych sytuacjach wymagających od nich umiejętności skutecznego reagowania na zjawisko agresji i przemocy szkolnej. Będą mieli możliwość określenia własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju.

 

Prowadzący:

-absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Certyfikowany trener  prowadzący szkolenia dla pracowników oświaty, pracowników socjalnych, zespołów interdyscyplinarnych i mikroprzedsiębiorców. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy oraz szkoleniach z zakresu kompetencji społecznych. Zrealizowała ponad 2500h szkoleniowych z zakresu, m.in.: praca z uczniem trudnym; agresja i przemoc w środowisku szkolnym, komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów szkolnych, motywowanie uczniów do nauki, dziecko jako ofiara przemocy domowej; profilaktyka uzależnień, edukacja nieformalna jako środek na powstrzymanie zachowań agresywnych.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych (każdy moduł)

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.