Przemoc seksualna wobec dzieci i mlodzieży ze strony dorosłego sprawcy

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych i  gimnazjalnych.

 

Cele:

Uczestnik:

1. posiada wiedzę na temat pedofilii,

2. zna regulacje prawne dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży,

3. wie jakie mogą być objawy wykorzystywania seksualnego.

4. wie, w jaki sposób przeprowadzić rozmowę z dzieckiem, które poinformowało pedagoga o przemocy seksualnej.

5. zna procedurę reagowania wobec ujawnienia aktu przemocy seksualnej.

6. zna miejsca/ośrodki/organizacje w Polsce, które zajmują się pomocą/terapią dzieci wykorzystywanych seksualnie.

 

Program:

1. Wstęp ? zebranie oczekiwań osób uczestniczących; zawiązanie kontraktu, w celu zapewnienia bezpiecznej atmosfery pracy.

2. Profil sprawcy czyli jak ?wygląda? pedofil – definicje kliniczne i społeczne, gdzie szuka ofiar, w jaki sposób manipuluje dzieckiem, cykl dewiacyjny sprawcy ? omówienie i prezentacja badań.

3. Profil ofiary ? kim jest ofiara, czy wyróżnia się czymś szczególnym?

4. Regulacje prawne ? przedstawienie podstawowych artykułów kodeksu karnego dotyczących przemocy seksualnej.

5. Objawy mogące świadczyć o wykorzystywaniu seksualnym dziecka z uwzględnieniem podziału na wiek: poniżej 5 r.ż., 5-12, powyżej 12 r.ż.

6. Procedura postępowania ? rozmowa z dzieckiem, rozmowa z opiekunem, zawiadomienie organów ścigania.

7. Zakończenie ? zapoznanie osób uczestniczących z przydatnymi stronami internetowymi i publikacjami, podsumowanie szkolenia, ankieta ewaluacyjna.

 

Metody:

Forma wykładowa. Zajęcia obrazowane prezentacją multimedialną.

 

Prowadzący:

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Doświadczenie zawodowe ? przeprowadzenie ponad 300 godzin warsztatów i szkoleń skierowanych do dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, specjalistów w tym funkcjonariuszy policji, kuratorów i prokuratorów (zakres tematyczny szkoleń: bezpieczeństwo internetowe dzieci i młodzieży, nowoczesne technologie, profilaktyka cyberprzemocy, profilaktyka wykorzystywania seksualnego w świecie realnym oraz uwodzenie w Internecie). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Fundacji Kidprotect.pl przy projektach ?Szkoła Bezpiecznego Internetu?, ?Mądrzy Rodzice?, ?Stop pedofilom!?. Prowadziła szkolenia we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury nt: ?CyberPomoc!? ? szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy? na Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce (480 godzin dydaktycznych).

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny  dydaktyczne

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.