Przyczyny trudnych zachowań dzieci i ich konsekwencje w relacji z nauczycielem. Teoria skryptów psychologicznych E.Berna i T. Harrisa. Negatywne strategie wychowawcze. Błędy wychowawcze wzmacniające trudne zachowania dzieci.

Adresaci szkolenia:

nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo- wychowawczych, ośrodków socjoterapii, zakładów wychowawczych, świetlic środowiskowych, ośrodków kuratorskich

 

Cele:
1 .Zdobycie wiedzy na temat wpływu skryptów psychologicznych  nauczycieli na styl zarządzania zespołem klasowym,
2. Przekazanie nauczycielowi podstawowej wiedzy na temat przyczyn trudnych zachowań dzieci w różnych sytuacjach w celu właściwego interpretowania reakcji dzieci umożliwiającego właściwe reagowanie wychowawcze -system logicznych konsekwencji R. Dreikursa.
3. Możliwość uświadomienia nauczycielowi jak błędy wychowawcze może nieświadomie popełniać i jak to wiąże się z jego tzw. ukrytym programem wychowawczym -typy nauczycieli i klasyfikacja błędów nauczycielskich wg modelu Seemana.

 

Program:
1. Skrypty psychologiczne E. Berna i T. Harrisa  i ch wpływ na relację dorosły – dziecko.
2. System logicznych narastających konsekwencji R. Draikursa jako skuteczna strategia budowania dyscypliny w grupie szkolnej.
3.Typy osobowości nauczycieli a błędy popełnianie przez dorosłych kierujących grupą uczniów – klasyfikacja negatywnych strategii wychowawczych wg Seemana.

 

Metody:

wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe – arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych strategii wychowawczych w konkretnych sytuacjach problemowych – przykłady uczestników

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki specjalnej (specjalność – resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych (rodzice, nauczyciele – 13 lat praktyki edukatorskiej), trener treningu kontroli złości ” Pod kontrolą”  wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (25 lat stażu pracy), stosujący metodę N. Rappaprt w diagnozowaniu  i budowaniu strategii  wychowawczych dla uczniów szczególnie trudnych.