Realizacja podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem innowacyjnych programów i materiałów dydaktycznych

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego.

 

Cele:

1.        Uświadomienie znaczenia analizy podstawy programowej w kontekście oczekiwanych rezultatów.

2.        Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie integracji treści i metod w realizacji podstawy programowej.

3.        Kształcenie umiejętności konstruowania własnego programu.

 

Program:

1.        Analiza podstawy programowej w kontekście oczekiwanych rezultatów, jej konstruktywizm.

2.        Tworzenie własnych programów nauczania, dostosowanie pozyskanych do potrzeb zespołu klasowego. Skuteczność działań podejmowanych wobec każdego ucznia, indywidualizacja w nauczaniu.

3.        Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej, jako działania prowadzące do stymulowania ucznia w jego rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, estetycznym, fizycznym i społecznym oraz wielostronnego, harmonijnego rozwoju osobowości i przygotowania do dalszej nauki. Znaczenie współpracy nauczycieli w realizacji podstawy programowej na płaszczyźnie .planowania i realizowania podobnych lub powiązanych zagadnień.

4.        Tworzenie warsztatu pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem innowacyjnych programów i materiałów edukacyjnych.

 

Metody:

Aktywizujące metody, dyskusja związana z wykładem.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.