Realizacja podstawy programowej na II etapie edukacyjnym

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele I i II etapu edukacyjnego.

 

Cele:

1.        Nauczyciel po szkoleniu:

  • zna i potrafi stosować zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej,
  • potrafi planować zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem potrzeb i możliwości edukacyjnych ucznia na II etapie edukacyjnym.

 

 

Program:

1.        Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej.

2.        Analiza zapisów w podstawie programowej ? zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej na poszczególnych przedmiotach ? II etap.

3.        W jaki sposób uczeń ma osiągnąć kluczowe kompetencje, w które wyposaża go szkoła?

4.        Na co należy zwrócić szczególna uwagę, biorąc pod uwagę fakt, że podstawa programowa opracowana jest dla ucznia o rok młodszego?

5.        W jaki sposób uczy się uczeń na II etapie edukacyjnym?

6.        Jakie strategie powinni stosować nauczyciele na drugim etapie edukacyjnym, aby sprzyjały procesowi uczenia się?

7.        O co należy zadbać, by uczeń uczył się z pożytkiem dla siebie?

8.        Jak nie dopuścić do powstania u ucznia syndromu bezradności intelektualnej?

 

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

 

Prowadzący:

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym spomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.