Rodzic sojusznik czy przeciwnik? Jak skutecznie rozmawiać i współpracować z rodzicem roszczeniowym?

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

 

Cele:
Przygotowanie nauczycieli do podjęcia działań sprzyjających współpracy   z  rodzicami w sytuacjach trudnych i konfliktowych
Po szkoleniu uczestnik:
1.modeluje pozytywne relacje z rodzicami wykorzystując świadomie własne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
2.rozpoznaje manipulację stosowaną przez roszczeniowych rodziców i uruchamia skuteczne sposoby obrony przed nią,
3.wykorzystuje strategie służące konstruktywnemu przyjmowaniuskarg i wyrażaniu  krytyki,
4.rozpoznaje mechanizmy obronne stosowane przez rodziców i reaguje na nie właściwie.

Program:

1.Techniki, strategie i zasady komunikacyjne sprzyjające porozumieniu nauczyciela z rodzicem o postawie roszczeniowej  
Recepty na dobre relacje z rodzicami ? metody, które działają zawsze.  
Sposoby radzenia sobie z manipulacją uruchamianą przez roszczeniowych rodziców.
Perswazja jako skuteczne narzędzie współpracy z rodzicem roszczeniowym ? taktyki sprzyjające komunikacji w sytuacjach trudnych i konfliktowych.  

2. Przyjmowanie skarg i wyrażanie krytyki ? sztuka reagowania na roszczeniowe zachowanie rodziców.
Przyjmowanie skarg od roszczeniowego rodzica oraz wyrażanie i przyjmowanie krytyki.   
Mechanizmy obronne stosowane przez rodziców w kontakcie z nauczycielem i ich wpływ na wzajemne relacje.

 

Metody:
wykład z prezentacją PowerPoint, ćwiczenia w parach i małych grupach, dyskusja, gry symulacyjne, elementy indywidualnego couchingu.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Prowadzący:  pedagog specjalny, trener warsztatu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator Małopolskiej Szkoły Mediacji, coach – Coach Wise Equipped, edukator, ekspert MEN, absolwentka I stopnia  Szkoły Dramy Stosowanej oraz kursu z zakresu Systemowej Terapii Rodzin.      
Od  wielu lat prowadzi zajęcia warsztatowe dla dyrektorów, nauczycieli oraz studentów (PWSZ Gorzów Wlkp., UAM Poznań)  z zakresu zarządzania, wychowania oraz psychoedukacji. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, planowania itp. Jest autorką licznych programów oraz projektów edukacyjnych. Posiada rekomendacje PTP oraz akredytowanych ośrodków szkoleniowych.