Rozpoznawanie uzależnień: alkohol, narkotyki, komputer

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Cele: 

1. Zwiększanie wiedzy na temat przyczyn i form uzależnień oraz typowych zachowań osób uzależnionych.

2. Kształtowanie umiejętności obserwacji i rozpoznawania problemu uzależnienia u uczniów.

3. Zdobycie wiedzy z  zakresu metod  wspierania i pracy z dzieckiem uzależnionym i procedur działań nauczyciela.

4. Zwiększanie kompetencji w rozmowie z uczniem i jego rodzicami.

 

Program: 

1. Przyczyny i formy uzależnień.

2. Rozpoznawanie symptomów uzależnień.

3. Kryteria diagnostyczne uzależnień.

4. Zachowania dysfunkcyjne   osób uzależnionych.

5. Praca z uczniem uzależnionym  – metody wsparcia i pomocy dziecku uzależnionemu oraz procedura postępowania nauczyciela.

6. Rozmowa z uczniem z problemem uzależnienia oraz z jego rodzicami.

 

Metody:

Mini wykład,  praca w grupach, praca w parach scenki,  analiza przypadków.

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi pedagog specjalizujący się w pracy z rodziną. Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Autorka projektów terapeutycznych, korekcyjno-edukacyjnych i szkoleniowych m.in. w zakresie komunikacji społecznej, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, problemów wychowania, pracy z rodziną, poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Prowadzi zajęcia doskonalące kompetencje rodziców, nauczycieli, specjalistów pracujących w szkole, pracowników społecznych, funkcjonariuszy policji i studentów, wykorzystując przy tym swoją obszerną wiedzę popartą  wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i w pracy rodzinnego kuratora sądowego.  Autorka Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławiu. Realizatorka programów socjaterepeutycznych dla młodzieży, założycielka świetlicy środowiskowej dla dzieci.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.