Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji. Dialogowe metody rozwiązywania konfliktów

Adresaci szkolenia:

1.         Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2.         Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 

 

Cele:

1.         Wprowadzenie w problematykę psychologii konfliktu

2.         Nabywanie umiejętności rozpoznawania sytuacji konfliktowej i konfliktu destruktywnego

3.         Radzenie sobie ze stresem w warunkach konfliktu

4.         Stosowanie elementów mediacji i negocjacji w celu rozwiązywania konfliktów

 

 

 

Program:

1.         Warunki powstawania konfliktów interpersonalnych

2.         Eskalacja konfliktu między uczniami i między uczniem a nauczycielem

3.         Rodzaje konfliktów ? ustalanie przedmiotu sporu

4.         Style rozwiązywania konfliktów ? koszty i zyski w doborze strategii postępowania w warunkach konfliktu

5.         Czynniki wyznaczające możliwość zastosowania mediacji i negocjacji

6.         Style prowadzenia mediacji i negocjacji

7.         Zachowanie mediatora i zadania mediatora

8.         Komunikacja w warunkach trudnych ? procedury przekazywania informacji w procesie mediacji

9.         Prezentacja stanowisk stron, inicjowanie procesu wzajemnego porozumienia, określenie oczekiwań, gotowości do współpracy i motywacji stron, definiowanie tematów do dalszych rozmów

10.       Poszukiwanie potrzeb i interesów stron ? efektywne zadawanie pytań partnerom sporu

 

Metody:

1.         wykład, prezentacja multimedialna, warsztat

2.         symulacja prowadzenia mediacji między uczniami i negocjacji nauczyciela z rodzicem/rodzicami dziecka

 

Prowadzący:

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.