?Ruch ? radosne uczenie się? ? program autorski wspomagający i stymulujący rozwój dziecka z różnymi dysfunkcjami

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni.

 

Cele:

Poznanie celów, założeń, treści  i efektów programu Ruch ? Radosne uczenie się. Prezentacja metod stymulowania pełnego rozwoju dziecka i pobudzenie różnych sfer aktywności: ruchowej, twórczej i niewerbalnej, rozwijanie twórczego myślenia i uczenie się, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz korekta zaburzeń motorycznych. Poszerzenie wiedzy w zakresie rozpoznawania oczekiwań i potrzeb edukacyjnych ucznia oraz wykorzystywanie wyników rozpoznania w projektowaniu działań, programów wspierających i stymulujących twórcze myślenie oraz rozwój indywidualny dziecka.

 

Program:

1.      Aktywność ? podstawy teoretyczne. Kiedy uczeń będzie aktywny?

2.      Inteligencja. Preferencje sensoryczne. Style uczenia się.

3.      Teoria wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera

4.      Charakterystyka zachowań i aktywności ucznia w procesie uczenia się.

5.      Potrzeby edukacyjne uczniów. Rozpoznawanie stylów uczenia się.

6.      Wspomaganie i stymulowanie indywidualnej aktywności.

7.      Ruch ? radosne uczenie się  program wspierający rozwój. Cele i założenia programu. Struktura  programu. Efekty realizacji.

8.      Ruch rozwijający –  Weroniki Sherborne podstawą terapii i wspomagania rozwoju.

9.      Ćwiczenia gimnastyki mózgu i ich funkcje w utrzymaniu równowagi ciała w procesie nauczania ? uczenia się.

10.  Twórcze malowane techniki  arteterapeutyczne, praca z emocjami, aktywizowanie dziecka przez budzenie zainteresowań wieloraką aktywnością i swobodę działania.

11.  Metody i techniki twórcze. Stymulowanie twórczego myślenia.

12.  Gry i zabawy uczące aktywnego słuchania, rozwijające oryginalność myślenia i  kształcące umiejętności interpersonalne.

 

Metody:

Wykład aktywny połączony z prezentacją Ruch ? radosne uczenie się, analiza tekstu przewodniego, analiza przypadku, burza mózgów, skojarzenia, gry i zabawy twórcze, pytania

i odpowiedzi, praca w parach,  symulacje, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia relaksacyjne, twórcze malowanie.

 

Prowadzący:

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.