Ryzykowne zachowania dzieci w Internecie ? dzieci jako sprawcy i ofiary

Adresaci szkolenia: 

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Cele: 

Uczestnik szkolenia:

1.      Potrafi prawnie sklasyfikować i rozpoznać rodzaj zagrożenia w Internecie.

2.      Zna procedury postępowania (do jakich organów zgłaszać, jakie pisma składać).

3.      Zna procedury postępowania szkół w przypadku ujawnienia przestępstwa.

4.      Wie, jak przeprowadzić rozmowę ze sprawcą, ofiarą, świadkiem, rodzicami stron.

5.      Potrafi zabezpieczać dowody.

6.      Zna przykładowe instytucje/organizacje/ośrodki na terenie Polski, które pomagają ofiarom cyberprzemocy, wykorzystania seksualnego dzieci, uzależnień internetowych.

7.      Zna objawy uzależnień od komputera, Internetu, komórki.

8.      Zna objawy i skutki wykorzystywania seksualnego dzieci.

 

Program: 

1.    Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni.

2.    Sposoby reagowania na zgłoszenia dot. cyberprzemocy.

3.    Przepisy Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Cywilnego.

4.    Procedura rozmowy ze sprawcą, ofiarą oraz świadkami.

5.    Przedstawienie ośrodków i instytucji pomocowych oraz z przydatnych stron internetowych i publikacji.

 

Metody:

Mini-wykład, prezentacja multimedialna, praca własna, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja.

 

Prowadzący: 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z dziedziny kryminologii. Doświadczenie zawodowe ? przeprowadzenie ponad 300 godzin warsztatów i szkoleń skierowanych do dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, specjalistów, w tym funkcjonariuszy policji, kuratorów i prokuratorów (zakres tematyczny szkoleń: bezpieczeństwo internetowe dzieci i młodzieży, nowoczesne technologie, profilaktyka cyberprzemocy, profilaktyka wykorzystywania seksualnego w świecie realnym oraz uwodzenie w Internecie). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Fundacji Kidprotect.pl przy projektach ?Szkoła Bezpiecznego Internetu?, ?Mądrzy Rodzice?, Stop pedofilom!?. Obecnie prowadzi szkolenia we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury nt: ?CyberPomoc!? ? szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy na Warmii i Mazurach? (dotychczas 240 godzin).

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.